!-- Plaats je scripts hier -->

Algemene voorwaarden huur Karinthië Vakantie Villa

Algemene voorwaarden huurders v20221402

1. Algemeen:
• Met Verhuurder (Hierna: Karinthië Vakantie Villa) wordt in deze algemene bepalingen bedoeld de villa gelegen Seltschach 193, 9601 Arnoldstein, Oostenrijk waarvoor de boeking wordt gemaakt en de huurovereenkomst wordt afgesloten, waarvan deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken.
• Met huurder wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de contractspartij en huurder van het vakantiehuis bedoeld in het voorgaande punt.
• Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Mondeling overeengekomen afspraken gelden pas als deze schriftelijk zijn vastgelegd tussen partijen.
• Karinthië Vakantie Villa zal de aan haar verstrekte gegevens behandelen en verwerken volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Aanbiedingen, prijzen & tarieven
• De prijzen en tarieven die vermeld staan op de website van Karinthië Vakantie Villa zijn leidend. Karinthië Vakantie Villa is niet gebonden aan eventuele afwijkende prijzen vermeld op andere websites.
• De aanbiedingen, prijzen en tarieven vermeld op de website genoemd in voorgaande punt zijn vrijblijvend en zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De prijs die wordt vermeld tijdens het maken van de boeking is de prijs die zal worden gebruikt voor de huurovereenkomst.
• De prijzen zijn altijd incl. omzetbelasting.

3. Boeken:
• Karinthië Vakantie Villa stuurt na het maken van de boeking de huurder een bevestigingsmail met:
o de huurovereenkomst, incl. de praktische zaken,
o een totaal overzicht van de reservering en
o de (aanbetalings)factuur.
• Na akkoord per mail op de huurovereenkomst en na ontvangst van de aanbetaling is de boeking definitief.

4. Betalingsplan:
• Betalingen dienen te gebeuren op de bankrekening van Karinthië Vakantie Villa, vermeld op de huurovereenkomst en op de facturen. Als dag van betaling geldt het moment van bijschrijving op deze bankrekening.
• Aanbetaling: 30% van de huursom uiterlijk 10 dagen na boeking.
• Hoofdsom: 70% van de huursom, plus schoonmaakkosten, kosten bedden- & linnengoed en de borgsom: uiterlijk 42 dagen voor de eerste dag verhuur.
• Eindafrekeningsfactuur betreft de verbruikskosten (elektra) wordt in mindering gebracht van de borg. Het restbedrag wordt zo snel mogelijk teruggestort.
• Lokale belastingen zoals toeristenbelasting worden op de verhuurbestemming contant afgerekend met de beheerder.
• Voor boekingen die binnen 7 weken voor de eerste dag verhuur dient de gehele bedrag (aanbetaling en hoofdsom) per omgaande te worden overgemaakt.
• Indien de huurder niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt is de huurder in verzuim. Vervolgens heeft de huurder nog 3 dagen de tijd om de overeengekomen betaling te voldoen. Indien deze tweede termijn verstrijkt komen alle inningskosten en eventuele gerechtelijke proces- en executiekosten voor rekening van de huurder.
• Indien de betalingen niet tijdig dan wel niet op de juiste wijze zijn gemaakt kan Karinthië Vakantie Villa de huurovereenkomst ontbinden.

5. Aankomst en vertrek
• De huurder kan vanaf 16:00 op de eerste dag van verhuur vakantiehuis in en moet op de dag van vertrek uiterlijk om 10:00 de vakantiewoning verlaten.
• Tegen betaling van € 30 is het eventueel in overleg mogelijk om het vakantiehuis in afwijking van het voorgaande punt om uiterlijk 12:00 te verlaten. De huurder dient dit tijdig, uiterlijk de voorgaande dag voor 16:00 te melden bij de beheerder.

6. Eindschoonmaak en wasgoed:
• Bij aankomst controleert de huurder het vakantiehuis en meldt eventuele gebrekkige schoonmaak. Indien hierover een klacht is, kan de huurder dit melden bij de beheerder uiterlijk binnen 48 uur na aankomst.
• De huurder dient de vakantiehuis bezemschoon achter te laten. Het serviesgoed afgewassen terug op de juiste plek. Het linnengoed van de bedden gehaald in het halletje verzameld, het vuilnis in de correcte afvalcontainer en de houtkachel geleegd en schoongeveegd.
• De huurder mag de bedden niet zonder beddengoed gebruiken. Indien door het niet gebruiken van het beddengoed schade ontstaat aan de matrassen en dekens, dan zal dit door Karinthië Vakantie Villa aan de huurder worden gefactureerd op de eindafrekeningsfactuur.
• Karinthië Vakantie Villa verzorgt de eindschoonmaak en de reiniging van het bedden- en linnengoed; hiervoor berekent Karinthië Vakantie Villa de huurder de tarieven die vermeld staan bij de boekingskalender.
• Het wasgoed en de eindschoonmaak na de huurperiode zal aan de huurder worden gefactureerd op de boekingsfactuur.
• Indien er door nalatigheid, verkeerd gebruik of buiten proportionele vervuiling van de huurder extra schoonmaakkosten ontstaan, dan zal dit door Karinthië Vakantie Villa aan de huurder worden gefactureerd op de eindafrekeningsfactuur.

7. Bijkomende kosten
• Elektra wordt op basis van verbruik tijdens de huurperiode achteraf berekend en in rekening gebracht bij de huurder op de eindafrekeningsfactuur.
• De prijzen per eenheid staan op de website.
• De meterstanden worden door de beheerder opgenomen voor aankomst en na vertrek van de huurder. Bij aankomst zullen de beginstanden door de beheerder t.b.v. de huurder op een zichtbare plaats in het vakantiehuis worden opgeschreven.

8. Annuleringen:
• Annuleringen moeten worden gedaan via info@Karinthiëvakantievilla.nl
• De kosten bij annulering:
o tot 42 dagen voor de eerste dag verhuur: 30% van de hoofdsom, wat overeenkomt met de aanbetaling.
o vanaf 42 dagen voor de eerste dag verhuur: 100% van de hoofdsom.
o No show: 100% van de hoofdsom.
• In afwijking van bovenstaande kan Karinthië Vakantie Villa de kosten tot max. de aanbetaling terugstorten als er nieuwe huurders voor de betreffende periode worden gevonden, voor dezelfde huurprijs.
• Indien de huurder zelf een andere huurder vindt, zal deze op dezelfde voorwaarden door Karinthië Vakantie Villa worden geaccepteerd, tegen betaling van administratiekosten van € 50,- door de huurder aan Karinthië Vakantie Villa.
• In geval van zaken die de verhuur geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken, zoals natuurlijke of politieke rampen, epidemieën, pandemiën, stakingen, enz., dan kan Karinthië Vakantie Villa de huurovereenkomst annuleren. In dit geval krijgt de huurder de hoofdsom teruggestort, minus administratiekosten van € 50,-.

9. Schade algemeen:
• Bij aankomst dient de huurder het vakantiehuis geheel te controleren op eventuele schade.
• Indien van de zijde van de huurder schade wordt ontdekt dient deze dit direct bij aankomst (uiterlijk binnen 48 uur) te melden via info@Karinthiëvakantievilla.nl
• Alleen indien de schade het gebruik van de vakantiehuis onmogelijk maakt, kan worden gebeld, zie artikel 12.
• Karinthië Vakantie Villa zal haar best doen om de schade zo snel mogelijk op te lossen, naar redelijkheid en billijkheid.
• De huurder geeft Karinthië Vakantie Villa de kans, mogelijkheid en medewerking om het voorwerp van de schade op te lossen. De huurder zal er ook aan bijdragen dat het voorwerp van de schade niet erger wordt.
• Een vroegtijdig vertrek om reden van schade dient de huurder met Karinthië Vakantie Villa expliciet overeen te komen.

10. Schade veroorzaakt door de huurder:
• Schade veroorzaakt door, of onder verantwoordelijkheid van, de huurder dient onverwijld door de huurder aan Karinthië Vakantie Villa te worden gemeld via info@Karinthiëvakantievilla.nl
• Na vertrek wordt in opdracht van Karinthië Vakantie Villa bij elke schoonmaak het vakantiehuis gecontroleerd op schade ontstaan tijdens de huurperiode en missende zaken uit de inventaris.
• Karinthië Vakantie Villa betaalt aan de huurder pas de borg terug nadat de schade is hersteld of inventaris is aangevuld.
• De kosten van de schade worden in mindering gebracht op de borg en vermeld in de eindafrekeningsfactuur, tenzij het schade betreft die niet door de huurder is veroorzaakt en de huurder deze schade onmiddellijk bij aankomst heeft gemeld.
• Indien de kosten voor het herstel van de schade hoger zijn dan de borg, dan wordt het verschil door Karinthië Vakantie Villa aan de huurder gefactureerd in de eindafrekeningsfactuur.

11. Klachten:
• Indien de huurder tijdens zijn verblijf een klacht heeft, bijvoorbeeld over onvoldoende schoonmaak of defecten aan het vakantiehuis, dan maakt deze hiervan direct melding, uiterlijk binnen 48 uur na aankomst of na ontstaan van de klacht indien deze pas tijdens de verhuurperiode ontstaat.
• Melding van klachten gebeurt via info@Karinthiëvakantievilla.nl
• Karinthië Vakantie Villa zal haar best doen om de klacht binnen 24 uur te beantwoorden, per email of telefonisch.
• In geval van overmacht, zoals storingen in nutsvoorzieningen, bouwwerkzaamheden, wegafzettingen, stakingen, rampen en andere zaken waarop Karinthië Vakantie Villa geen invloed heeft, is Karinthië Vakantie Villa niet aansprakelijk en kan geen schadeloosstelling worden geclaimd.

12. Contactinformatie:
• Het nummer van de betreffende huisbeheerder en receptie staat vermeld in de huurovereenkomst.
• Karinthië Vakantie Villa is op werktijden telefonisch bereikbaar voor vragen +31618845730 of info@Karinthiëvakantievilla.nl

Translate »